Dojo Kun

DOJO KUN

Etsi luonteen täydellisyyttä.

Ole uskollinen.

Yritä.

Kunnioita toista.

Pidättäydy väkivaltaisesta käyttäytymisestä.


Hitotsu! - Jinkaku kansei ni tsutomuru koto!

Hitotsu! - Makoto no michi o mamoru koto!

Hitotsu! - Doryoku no seishin o yashinau koto!

Hitotsu! - Reigi o omonzuru koto!

Hitotsu! - Kekki no yu o imashimuru koto!