top of page

DOJO KUN

Etsi luonteen täydellisyyttä.

Ole uskollinen.

Yritä.

Kunnioita toista.

Pidättäydy väkivaltaisesta käyttäytymisestä.

Hitotsu! - Jinkaku kansei ni tsutomuru koto!
Hitotsu! - Makoto no michi o mamoru koto!
Hitotsu! - Doryoku no seishin o yashinau koto!
Hitotsu! - Reigi o omonzuru koto!
Hitotsu! - Kekki no yu o imashimuru koto!
bottom of page